Geologi och Natur

Trakten domineras av den senaste istidens avlagringar med enstaka blottningar av berggrunden. Spåren av istiden varierar. Det finns småkuperad terräng med morän, d.v.s. ett tämligen grovt, osorterat material. I moränen finns kantiga stenar och block, som isen slet loss från berggrunden och lämnade kvar när den smälte bort. Andra områden består av isälvsavlagringar, som är mera plana och består av finare material. Här har materialet blivit sorterat av strömmande vatten i samband med isens avsmältning. Stenarna i dess avlagringar blev rundade under transporten i det strömmande vattnet. Den senaste isen smälte bort från trakten för ca 17 000 år sedan.

Den som gör en rundvandring i vår bygd kommer att få uppleva ett mycket varierat landskap med skiftande naturtyper. Stora skogar, främst bok och blandskog, men även öppen mark med gamla betesmarker och odlade åkrar blandas med kärr och mossar. I vår natur finner du många, för våra breddgrader, ovanliga fåglar som häckande sångsvan, pärluggla och fiskgjuse.

Berggrund

Berggrunden består för det mesta av gnejs och gnejsgranit tillhörande urberget. Det är en relativt gammal bergart, cirka 1700 miljoner år. Det finns en del sprickzoner i berggrunden, som yttrar sig i form av dalgångar i landskapet där moräntäcket är tunt. I några sprickor har magma trängt upp och stelnat till s.k. diabasgångar i berggrunden. Dessa kan vara svåra att hitta. De visar sig som mörka, flera meter breda stråk i berggrunden, med nordvästlig-sydostlig riktning. Diabasgångarna är cirka 300 miljoner år gamla.

Dagstorpssjön

Dagstorpssjön är belägen ca 4 km söder om Norra Rörum. Sjön som är 1,5 km lång och mellan 75 och 300 m bred, ligger i ett naturskönt område. Stränderna är oftast steniga, men på några ställen förekommer sandstrand, bl. a. två natursköna badplatser, båda med anvisade grillplatser. Till den badplats som ligger nedanför Dagstorpsgården är det möjligt att komma fram med barnvagn och rullstol. Här finns även bord med bänkar.

Fisket i Dagstorpssjön bedrives av Dagstorpssjöns fiskevårdsområdesförening i syfte att ge allmänheten möjligheter till fiske. För att få fiska i sjön krävs fiskekort. Under sommaren får man fiska endast på vissa anvisade strandpartier, se fiskekortets baksida, men på vintern får man fiska i hela sjön, då i form av pimpelfiske på is. De vanligaste fiskarna är gädda och abborre men det finns även sutare och brax. Sedan 1995 har man inplanterat ål-yngel vart annat år.

Naturreservat

Naturreservatet ligger på den norra sidan av Dagstorpssjön. Marken, ca 103 ha, ägs av privata ägare och Stiftelsen för fritidsområden i Skåne. Terrängen runt sjön är varierande med olika naturtyper. Här finns lövskogsområden bestående av i huvudsak bok, ek och i de sumpigare delarna al. Här finns även mindre åkermarker och i de östra delarna välbetade hagmarker som sträcker sig ända ner till sjön. Väster om Dagstorpsgården finns en gammal, lätt igenvuxen enfälad.

Svalemosse och Syrkhultasjön

Svalemosse är ett relativt välbevarat myrmarksområde, se karta. Floran är typisk för en mosse med bl.a. klockljung, hjortron och tuvsäv. Här har man sett bl.a. grågås, storlom och orre. Det lämpligaste sättet att ta sig hit är till fots.

Länk till Skånes Ornitologiska Förening. (Öppnas i nytt fönster).

Vulkanrester

För cirka 180 miljoner år sedan inträffade kraftig vulkanisk aktivitet i området. Genom vittring och erosion har vulkankäglor och lavaflöden slitits ned och försvunnit, så att man numera endast påträffar lavan vid de ställen där den trängde upp genom berggrunden. Resterna består av vulkanrörspluggar av basaltlava, s.k. kupper. Lavan är uppsprucken i fem – eller sexsidiga tvärsnitt. Sådan regelbunden uppsprickning sker när lavan avkyls och drar sig samman. Dessa vulkaner är unika för Sverige. Orsaken till att de finns i Ringsjötrakten kan vara att två olika spricksystem i berggrunden korsar varandra här. Vulkanismen var explosiv, detta visar ljusgröna inneslutningar i basalten av material, som kommer från jordmanteln. Även dessa inneslutningar är rariteter. Man har hittat basaltlava ända nere vid Ringsjön. I vår socken har vi rester från inte mindre än sju olika vulkaner.