Norra Rörums Kyrka

I Norra Rörum ligger kyrkan verkligen ”mitt i byn”! Den syns väl på sin kulle, som kanske en gång var en hednisk offerhöjd. Från den kyrka som byggdes i början av år 1200 finns bara vissa partier av murarna kvar, men den vackert profilerade romanska sandstens-portalen vid kyrkans huvudingång liksom dopfunten med sin fint huggna palmettfris visar tydligt kyrkans medeltida ursprung.

Kyrkan är enligt sägnen helgad åt S:t Anna, Jesu mormor. Under årens gång har kyrkan blivit om och tillbyggd vid flera tillfällen. 1782 invigdes en tillbyggnad åt söder, den s.k. nykyrkan. Detta ledde ganska snart till att också kyrkans längdriktning förändrades. Tegelvalven revs och hela kyrkan lades under tunnvalv. Samtidigt flyttade man altaret från koret i öster till mitt på norrsidan. En predikstol i empirstil placerades då över altaret. Den ersattes dock vid den senaste större renoveringen 1952 av den lyckligtvis bevarade predikstolen från 1606. Altarprydnad blev i stället kyrkans triumfkrucifix från 1500 talet.

Vid kyrkans nordöstra hörn uppförde innehavaren av Ågerups dåvarande fideikommiss, Anders Daniel Stiernclou-Lillienberg 1771 ett gravkor. Dess övervåning blev ”herrskapskyrka,” som idag används som sakristia.

I kyrkan hänger fyra huvudbanér som minnesmärken över några av släkten Lillienberg.

Kyrkan har aldrig haft något torn. Sydost om kyrkan står en klockstapel som renoverades 1682. Här återfinner vi storklockan från 1707 och lillklockan från 1728, båda är gjutna i Malmö av Andreas Wetterholtz. Mer utförlig dokumentation finns i kyrkan och är sammanställd av f.d. kyrkoherde John Elander.